Servis Plan Gizlilik

Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Servis Plan Taşıt Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından elde edilen kişisel verilerinize yönelik olarak bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.


Sadece kurumsal şirketlere operasyonel filo kiralama hizmetleri veren Servis Plan, araç filosu, üstün teknolojisi, yüksek marka kalitesi, alanlarında uzman ve dinamik insan kaynağı, ülke genelinde yayılmış yetkili servis noktaları, 7/24 acil servis ve mobil destek, raporlama hizmetleri sunan bir operasyonel kiralama şirketidir.


Bu faaliyet içerisinde gerek şirket içi işleyiş gereği toplanan, gerekse sunulan hizmet kapsamında hizmet alan şirketlerin Servis Plan aracı kullanan personellerine ilişkin kişisel veriler, bu metninde belirtildiği şekilde toplanmakta ve işlenebilmektedir.


Servis Plan, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve işlenmesini sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almakla birlikte, kullanıcıların kişisel verileri aşağıda açıklanan kapsam ve koşullar dışında işlenmemektedir.


Servis Plan, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki bu hükümleri dilediği zaman web sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve/veya değiştirebilir. Bu halde yapılan güncelleme ve değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.


Veri Sorumlusu


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Servis Plan tarafından bu metinde belirtilen şekilde toplanacak ve işlenir.


Kişisel Veri


Toplanan Kişisel Veriler


Servis Plan’ın topladığı veriler, kullanılan Servis Plan hizmetlerine ve özelliklere bağlı olarak değişmektedir.


Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi, ehliyet ve benzer diğer belgeler.


Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.


Kullanım Verileri: Çeşitli sebeplerle doğrudan Servis Plan’ı veya çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, bu görşmeler sırasında alınan ses kayıtları, kullanım bilgileri, aracın kullanıldığı tarih ve saat verileri, bulunduğunuz lokasyona ilişkin il, ilçe, semt, mahalle, adres bilgileri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, ziyaret edilen internet sitesi, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, web sitesinde girilen arama terimleri, ziyaret edilen hizmet bilgileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hataların kayıtları gibi telefon veya web sitesinde bırakılan izler.


Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir


Servis Plan tarafından toplanan kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve bu metindeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla işlenebilir. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel veriler, Servis Plan ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek/tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler, yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Servis Plan tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçları ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 6. maddesinde düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlarla işlenmektedir.


 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
 • Yetkili makamlarca yönlendirilecek hukuki ve cezai süreçler,
 • Sigorta şirketleri ile yürütülen hasar işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılası,Kişisel Verileri Saklama Süresi


Servis Plan, elde ettiği kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Bu metin kapsamında dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de bu metinde yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarılarda bulunacaktır.


Kullanıcı, Servis Plan’la paylaştığı bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları Servis Plan iletişim kanalları üzerinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının bilgilerini güncellememiş olması halinde Servis Plan’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, info@servisplan.com.tr adresi üzerinden veya Servis Plan iletişim kanallarını kullanarak Servis Plan’a iletmeniz durumunda Servis Plan, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen ücretler tarafınıza fatura edilir. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kurul’un ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Servis Plan’’a iletebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme


Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.